Rozmiar tekstu: A A A
Dziś jest / Godzina

Status prawny i zadania


Status prawny

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:

 • Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej(tj. Dz.U z 2010r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm )

 • Zarządzeniu Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02.03.2010r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii

 • Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11.03.2004 r.(tj. Dz.U z 2008r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm)

 • Ustawie o służbie cywilnej z dnia 21.11.2008r.(Dz.U. z 2008r. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.)
 • oraz prawodawstwie krajowym i unijnym.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.


Zadania Inspekcji

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpień, wykrywanie i likwidacja ognisk tych chorób.
 • Zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego.
 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu.
 • Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej.
 • Sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
 • Sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • Prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej.
 • Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną z zakresu: przewozu zwierząt, organizowanie targów, wystaw, pokazów, obrotu zwierzętami i ich skupu,  prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, odpoczynku lub przeładunku,  prowadzenia punktu kopulacyjnego, prowadzenia zakładu drobiu, prowadzenia chowu i rozrodu ryb, prowadzenia schronisk dla zwierząt, chowu zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, utrzymywania zwierząt gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierząt oraz ich produktów, zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przygotowywanie decyzji w I-ej instancji
 • Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów
 • Współpracowanie z właściwymi organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnegoRejestr zmian Drukuj
Opublikował: Magdalena Pokrywka
Data dokumentu: 19.09.2012
Autor dokumentu: Magdalena Pokrywka
Dokument z dnia: 19.09.2012
Liczba wyświetleń: 8 234